ஆண்கள் கர்ப்பம் அடைவார்களா? கர்ப்பம் அடைந்து இருக்கின்றார் என்று சொல்லி வயிற்றைக் காண்பிக்கின்றார் இந்த மனிதர்.

அதிலும் மிகப் பெரிய அதிசயம் என்னவென்றால் இக்கர்ப்பத்துக்குக் காரணம் வேற்றுக் கிரகவாசிகள் என்கின்றார். இவருடன் வேற்றுக் கிரகவாசிகள் உடலுறவு வைத்துக் கொண்டார்களாம்.