பாம்பு என்று அலறித் துடிப்பவர்கள் நம்மில் பலர் -இந்த சிறுவனைப் பாருங்கள்   பாம்புக்கு மேல் படுத்துஇருக்கும் பாலகன்