உடல் வலு மன வலு மற்றும் விடா முஜச்சி இருந்தால் நாமும் எதுவும் செய்யலாம்
என்பதக்கு இந்த காணொளி ஒரு உதாரணம்