நாட்டில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் குடிமக்கள் தான். இவர்களும் முக்கியமான குடிமக்களே இவர்களுக்கும் ஒரு சில பிரச்சனைகள் உண்டு

இதைக்கூட தீர்த்து வைக்க முடியாவிடின் எமது நாடு எப்படி பெரிய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கும்.ஆராவது ஒரு பாராளமன்ற உறுப்பினராவது

இதற்க்கு குரல் குடுக்க முன் வருவார்களா??ஒலி வடிவம் நீங்களும் கேளுங்கள்.

http://www.siruppiddy.net/wp-content/uploads/2011/05/siruppiddy-net-kal-o-1x.mp3
http://www.siruppiddy.net/wp-content/uploads/2011/05/siruppiddy-net-kall-o-2x.mp3