சிறுப்பிட்டி ஸ்ரீ ஞானவைரவர்

சிறுப்பிட்டி ஸ்ரீ ஞானவைரவர்

சிறுப்பிட்டி மேற்கு ஸ்ரீ நியானவைரவர் ஆலய அலங்கார உற்சவத்தின் இறுதியாக இன்று வைரவர் மடை நடைபெற்றது.