இயற்கையோடு கலந்த உருவங்களை போல உள்ள இடங்களின் புன்னகை புகைப்பட தொகுப்பு.