உழைத்து வாழ வேண்டும் பிறர் உழைப்பில் வாழ்ந்திடாதே!