தித்திக்கும் இனிய தீபாவளித் திருநாளில் உங்கள் விருப்பங்கள் எல்லாம் கைகூடி

வந்து என்றென்றும் சந்தோசமாக இருக்க வாழ்த்துக்கள்..தீபாவளி பலதேசங்களில் வாழும் அனை வரும்

கொண்டாடி மகிழ்வார் அனைவருக்கும் இந்தசிறுப்பிட்இணையத்தின் தீபாவளித்

திருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள்தித்திக்கட்டும் இனிய தீபாவளி உங்கள் வாழ்க்கையில்