செல்வன் அஜித்

26-08-2011

எந்நாளும் உனைத் தேடி…

வசந்தங்கள் வந்து விழ…

மகிழ்ச்சிக் கடலலை உன்…
வாழ்வில் பொங்கியெழ…
என்றென்றும் வாழ்க நீ …
பல்லாண்டு… பல்லாண்டு…
பல்லாயிரத்தாண்டு வாழ்கவே…