சிறுப்பிட்டி இணையம்   மிக மிக விரைவில் சிறுப்பிட்டி கிராமத்தின் தகவலுடன் மட்டும் வெளிவரும் தாமதத்துக்கு மனிக்கவும்