மறுக்காமல் பாருங்கள்… ஒரு வயதேயான குழந்தை ஒன்று தான் பார்த்தறிந்த நடனக்கலையை உங்கள்முன் வெளிப்படுத்த முனைகின்றது…