சிறுப்பிட்டி மேற்கு ஸ்ரீ ஞானவைரவர் ஆலய திருவிழாவின் இரண்டாம்நாள் இனிதே முடிவடைந்தது. இன்றைய திருவிழாவின் படங்கள் சில…

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்

 

ஞானவைரவர்

ஞானவைரவர்