அருள் மிகு சிறுப்பிட்டி வல்லையப்புலம் ஸ்ரீ கருணாகடாக்ஷி ( மனோன்மணி) அம்பாள் தேவஸ்தானம் விளம்பி வருஷம் இன்றைய திருவெம்பாவை நிகழ்வுகள்